Vad är en underhållsplan?

Med en underhållsplan kan ni få en helhetsbild gällande fastighetens kondition och underhållsbehov. Det blir således enklare att planera underhåll och ekonomi därefter. 

Enkelt uttryckt är det en sammanställning över:

 • VAD som ska göras
 • NÄR det ska göras
 • KOSTNADEN för underhållsåtgärderna
 

Effektivare förvaltning och enklare fastighetsägande!

En underhållsplan lägger grunden för föreningens ekonomiska planering, varför planen anses vara en av fastighets absolut viktigaste dokumentet. Ändå saknar många en underhållsplan. Förr eller senare stöter man på behov av större kostsamma underhållsåtgärder såsom att taket måste läggas om, stammar för vatten och avlopp måste bytas eller relinas, fasaden underhållas och värmeanläggningen rustas upp.  Underhållsplanen hjälper er att förutse, planera och strukturera nuvarande och kommande underhållsåtgärder. Planen hjälper till att spara pengar eftersom kostsamma akuta underhållsåtgärder kan undvikas och kommande åtgärder kan samordnas på ett effektivare sätt.

Det här ingår normalt i en bra underhållsplan:

 • Besiktningsrapport över fastighetens beståndsdelar
 • Åtgärdsplan med förväntade kostnader över 30 eller 50 år
 • Ekonomiska analyser och nyckeltal
 • Webbaserad plan med möjlighet till egen uppdatering

Med hjälp av planerat underhåll kan ni bibehålla fastighetens standard och i de allra flesta fallen även dess värde.

Vad är syftet med en underhållsplan?

Syftet med underhållsplan är att ni ska vara medvetna om fastighetens underhållsbehov och de kostnader dessa medför. Med en underhållsplan blir det enklare att planera kostnaderna för underhållet över en längre period och när ni känner till den årliga snittkostnaden för underhållet vet ni också hur mycket pengar som behöver avsättas till underhåll. Genom att planera och  budgetera underhållet i god tid blir det enklare att uppnå en jämn boendekostnad och dessutom leder planeringen till lägre kostnader.

En fastighet som hålls i bra skick ger t.ex. följande fördelar:

 • Bättre/bibehållen standard 
 • lägre försäkringspremier
 • högre marknadsvärde
 • jämnare underhållskostnader
fastighetsprisindex

Fastighetsprisindex mellan åren 1981-2021. Bilden är tagen från SCB (Statistikmyndigheten)

Hur tas en underhållsplan fram?

En kunnig och erfaren besiktningsman genomför en grundlig statusbesiktning för att kartlägga fastighetens skick och sammanställer resultatet i en lättläst besiktningsrapport. För samtliga underhållsåtgärder specificeras underhållskostnad, upprepningsintervall m.m. Underhållsplanen beskriver vad som ska göras och när det ska utföras.

SBR logotyp

Den som utför underhållsplanen bör bland annat ha intygad teknisk kompetens, se t.ex. SBR-Byggingejörer

Vanliga frågor och svar

Vad är en underhållsplan?

En underhållsplan beskriver en fastighets hälsa, underhållsbehov, underhållskostnader samt när åtgärder ska utföras. Fastighetsägare får således kännedom om eventuella åtgärder som behöver ågärdas akut och som kommer bli aktuella på längre sikt.

Underhållsplanen är ett mycket viktigt underlag vid framställande av såväl årlig budget som flerårsbudget. Planen möjliggör bl.a. för jämnare avgiftsutveckling och är en förutsättning för att undvika större ekonomiska överraskningar.  När underhållskostnaden är tydligare vet fastighetsägaren också hur mycket pengar som kan behövas avsättas till underhållsfonden.

Varför behövs en underhållsplan?

En underhållsplan utgör inte enbart en beskrivning om kommande underhållsbehov och underhållskostnader, utan är också ett sätt att föra kunskap vidare när egen eller inhyrd personal kommer och går. Vidare hjälper planen er att underlätta arbetet genom att;

 • förutse kommande underhållsbehov och därmed underhållskostnader
 • jämna ut slitage och underhållskostnader över husets livslängd
 • skapa rättvis självkostnad för bostadsrättsinnehavare
 • känna till årligt avsättningsbehov
 • skapa jämnare avgiftsutveckling
 • skapa lägre driftskostnader
 • öka kreditvärdighet
 • följa upp och prioritera åtgärder
 • underlätta för ekonomer vid bedömning av fonderade medel och avsättningar

En underhållsplan bör vara utförd av utbildad och sakkunnig expert. Vill ni ställa frågor eller önskar offert av professionella underhållsplanerare fyll i kontaktformuläret på sidan.

Vad omfattas av underhållsplanen?

Underhållsplanen omfattar normalt hela fastigheten såsom byggnader, mark och installationer. Den berör således underhåll av exempelvis byggnadsdelar, teknikdelar och installationer såsom; utvändiga och allmänna delar exempelvis tak, fasader och fönster. Inre utrymmen exempelvis grundläggning källare, garage, tvättstuga och vind. Installations- och driftutrymmen såsom installationer för värme, vatten, avlopp, el och hiss etc.

Vem har nytta av en underhållsplan?

Alla som ansvarar för att förvalta en fastighet, har ekonomiskt intresse av fastigheten eller de som vill köpa bostad m.fl.

Oavsett om du tillhör ett större bostadsbolag och behöver underhållsplanera ett helt fastighetsbestånd, är styrelsemedlem i en brf och behöver en underhållsplan för bostadsrättsföreningen eller om du har fastighetsansvar i din organisation är en underhållsplan din nyckel till ett effektivare arbete.

Varför är förebyggande underhållsplanering viktigt?
När du inte har en plan kan nödvändigt underhåll lätt förbises, och konsekvenserna kan bli kostsamma och i vissa fall förödande.
 
Att ha en plan för förebyggande underhåll minskar risken för överaskningar, såsom skador från fallande byggdelar, kortslutningsproblematik i äldre elsystem, och kostsamma problem som ett läckande tak eller spruckna rör. Fastighetsägare som planerar inför kommande underhållsåtgärder håller normalt fastigheten i bättre skick. Fastighetsägare som planerar underhållsåtgärder undviker dessutom normalt driftstopp.
 
Här är några fler skäl till varför det är viktigt att ha en plan för förebyggande underhåll av fastigheter:
 
 • Ökat fastighetsvärde: En välskött fastighet behåller normalt sitt värde och funktion, medan brist på underhåll kan orsaka lägre marknadsvärde och funktion.
 • Nöjda bostadsinnehavare: Dåligt underhåll av byggnader som leder till skador och brister leder normalt även till missnöjda bostadsinnehavare. Genom att underhållsplanera i god tid kan fastighetsägaren t.ex. undvika kontinuerliga felanmälningar.
 • Minskade kostnader: En effektiv plan för fastighetsunderhåll kan hjälpa till att spara pengar genom att minimera risken för akuta upphandlingar vilka oftare blir dyrare då entreprenörer kortsiktigt kan ha större arbetsbelastning. Underhållsplanen kan även frigöra förvaltningsteamet som istället kan fokusera på att tillhandahålla högre servicenivåer.
 • Färre överraskningar: Genom att underhållsplanera kan fastighetesägare undvika stora kostsamma överraskningar vilka oftare i slutändan leder till ökad arbetsbelastning. Underhållsplanen är oftare ett bra verktyg för att undvika de allra flesta överraskningarna.
 
Vad kostar en underhållsplan?

Det är svårt att ge några slags generella prisuppgifter då alla fastigheter ser olika ut och har olika förutsättningar. 

För ett exakt pris rekommenderas att ni tar in ca 5-6 offerter från olika företag.

begär en gratis offert!
Underhållsplan BRF (Bostadsrättsförening)

En underhållsplan hjälper en bostadsrättsförening att beskriva en byggnads behov av underhåll.Den är ett viktigt verktyg både i den ekonomiska och tekniska förvaltningen över tid. Alla fastighetsägare och bostadsrättsföreningar bör ha en långsiktig underhållsplan för att säkra fastighetens välmående.

Det är endast de planerade underhållsbehoven som tas med i en underhållplanering av bygganden som renoveringar av olika slag som fasader, planerade stambyten, relining av avloppstammar, fönsterbyte etc. och liknande åtgärder. Det ingår alltså inte löpande underhåll och reparationer av mindre karaktär eller oförutsedda händelser som vattenskador eller dylikt.

Planerat underhåll ska alltså inte förväxlas med investeringar eller löpande underhåll. En investering är en åtgärd som höjer fastighetens nuvarande standard medan löpande underhåll är andra typer av mindre åtgärder som till exempel målning staket, olja dörrarna, byta glödlampor och småreparationer samt löpande service.

Hur ofta behöver en underhållsplan uppdateras?

Underhållsplanen bör uppdateras regelbundet för att kunna vara så rättvisande som möjligt. Det är därför viktigt att uppdatera planens inplanerade underhållsåtgärder i takt med fastighetens rådande status. Utförda underhållsåtgärder kan bockas av och uppstått underhållsbehov eller förändringar tilläggas eller revideras i planen. Underhållsplanen är ett levande verktyg. I det fallet underhållsplanen inte uppdateras fortlöpande blir planen oftare missvisande gällande t.ex. avsättningsbehov och andra nyckeltal.

Vilket företag bör ni anlita?

Ni bör anlita underhållsplanerare som har rätt kompetens gällande underhållsplanering för förekommande byggnadstyper. De bör vara utbildade och sakkunniga samt inneha lämplig arbetslivserfarenhet inom underhållsplanering och tillämpliga certifikat. Fyll i kontaktformuläret om ni har frågor om underhållsplanen eller vill ha offert från godkänd underhållsplanerare.